Услуги

В този раздел ще се запознаете с услугите, които дружеството предлага.

Hаправление на предлагани и извършвани услуги

Оценка на движими вещи, машини и съоръжения

Оценка на транспортни средства:

 • Оценка на леки автомобили
 • Оценка на товарни автомобили
 • Оценка на ремаркета
 • Оценка на мотоциклети

Оценка на селскостопанска техника:

 • Оценка на трактори
 • Оценка на комбайни
 • Оценка на плугове
 • Оценка на косачки и др.

Оценка на строителна и пътностроителна техника:

 • Оценка на багери
 • Оценка на челни товарачи
 • Оценка на самосвали
 • Оценка на булдозери
 • Оценка на хидравлични чукове и др.

Оценка на машини и съоръжения за промишлеността:

 • Ретранслаторни станции и релейни системи
 • Машини за хранително вкусовата промишленост
 • Машини за химическата промишленост
 • Машини за фармацевтичната промишленост
 • Машини за козметична промишленост
 • Машини за текстилната промишленост
 • Машини за шивашката промишленост
 • Машини за мебелната промишленост
 • Машини за обувната промишленост
 • Поточни линии, автомати
 • Минна промишленост
 • Машини за целулоза и хартия
 • Металообработващ и металорежещи машини
 • Машини за производство на дограма и стъклопакет
 • Машини за преработка на пластмаса
 • Автоматизирани линии в полиграфия
 • Компютърни системи
 • Видеонаблюдателни и охранителни системи
 • Оптични мрежи
 • Други видове машини и съоръжения
shadow
Концесионни анализи
 • Находища за инертни материали
 • Услуги – социални дейности, спортна дейност, транспорт
 • Водоизточници за питейна вода
 • Гробищни паркове
 • Даляни и др.
shadow
Изготвяне на анализи и пазарни проучвания в сферата на недвижимите имоти
 • Пазарни проучвания за наем на офис площи
 • Пазарни проучвания за наем на рекламни площи
 • Пазарни анализи за доставка на транспортни средства
 • Анализ на съпоставимост с цел определяне на пазарни цени за временно възмездно ползване на изградена канална подземна мрежа / въздушна мрежа
 • GEO Report
 • Експертизи по отношение на такси за ползване на гишета за регистрация на пътници и багажи
shadow
Оценки на недвижими имоти

Оценка на сгради:

 • Оценки на апартаменти
 • Оценка на еднофамилни и многофамилни къщи и вили
 • Оценки на административни и офис сгради
 • Оценка на производствени сгради
 • Оценка на складове и логистични обекти
 • Оценка на хотели, мотели, хижи и почивни станции
 • Оценка на търговски обекти (ресторанти, магазини и други)
 • Оценка на незавършено строителство
 • Оценка за вписване в счетоводни регистри

Оценка на земя:

 • Оценки на земи в регулация и извън регулация
 • Оценки на земеделски земи
 • Оценки на придаваеми места
 • Оценка на идеални части от поземлени имоти

Оценка на отдаване под наем на недвижими имоти

shadow
Оценка на ограничени вещни права
 • Оценка на право на строеж
 • Оценка на право на преминаване / прокарване
 • Оценка на право на ползване
shadow
Оценки в съответствие изискванията на различни нормативни уредби
 • Оценки на активи по реда на ДДС №20/ 14.12.2004г. на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
 • Оценки по реда на Международните счетоводни стандарти, МСС 2, МСС 16, МСС 36, МСС 40, МСФО 13
 • Оценки по реда на чл.33 и чл.34 от Наредба 30/19.07.2006г. отнасящи се до „изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справки, докладите и приложенията на застрахователите и здравно-осигурителните дружества“
 • Оценки на акции по реда на НАРЕДБА № 41/ 11.06.2008г. „за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане“
 • Оценки по реда на Наредба № Н-9 от 14 август 2006 год. „за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени”/сделки между свързани лица/
shadow
Консултации
 • Дружеството извършва устни и писмени консултации, становища
shadow
Оценка на материали
 • Оценка на резервни части
 • Оценка на метали и метални отпадъци за скрап
 • Оценка на материали представляващи хвост, гранулиран и негранулиран шлак съдържащи метали и различни полезни изкопаеми
 • Оценка на материали за изграждане на енергийни обекти
 • Оценка на различни материали в сферата на металолеене, обработка
shadow
 • Оценка на микро ВЕЦ
 • Оценка на фотоволтаични електроцентрали
 • Оценка на машини, съоръжения и оборудване в трафопостове, подстанции, водноелектрически и топлоелектрически централи
 • Оценка на кабелни линии ниско напрежение/НН/, средно напрежение /СрН/, високо напрежение/ВН/
 • Оценка на инфраструктура
shadow
Оценка на цели предприятия, обособени части, акции и дялове, вземания
 • Правен анализ, оценки и информационни меморандуми на цели търговски дружества, обособени части от тях, дялове и акции
 • Оценка на капитала на търговски дружества и финансови комбинации-вливания, сливания, разделяне
 • Оценка на апортни вноски за създаване на смесени дружества /joint venture/
 • Оценка на пакети акции/дялове
 • Оценка на вземания, представлявщи обезпечение по облигационни заеми
 • Ликвидационни оценки
 • Оценка на капитала с цел преструктуриране
 • Оценка с цел парично обезщетение, реципрочно на дялово участие на съдружници в капитала на дружества
shadow
Проекти
 • Програма „Конкурентоспособност”
 • Програма за развитие на селските райони, мерки 121 и 123
 • Изготвяне на документация по Закон за обществените поръчки /ЗОП/ за участие в търгове
 • Попълване на апликационни форми
shadow

Какво споделиха нашите клиенти ? всички мнения