shadow

Лицензирани експертни оценки и консултантски услуги

Добре дошли в обновената страница на „Консулт Комерс Инженеринг - 99” ЕООД.

Тук ще намерите актуална информация за предлаганите от Дружеството услуги.

Нашата философия е, че консултантската и оценителската дейност не е рутинен процес,
а кауза, която изисква спазване на стандарти за качество, висока квалификация,
етика и внимание към потребностите на клиента. 

Поддържайте връзка !

Като лидер в консултантската и оценителска дейност, дружеството разполага със специалисти във всякаква област.
Ние ще направим за вас оценка на вашето движимо, недвижимо или корпоративно имущество.

Способни сме да изготвим инвестиционен, концесионен и маркетингов анализ.

Не се колебайте да се свържете с нас за ревитализация и продажба на търговски дружества и обособени части от тях, както и за консултации, мониторинг, сделки и управление на недвижими имоти.

Пишете ни или се обадете на посочените телефони в секция контакти.

Кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

EU-logo
logo-inovacii-konkurentosposobnost

Бенефициент: „Консулт Комерс Инженеринг – 99″ ЕООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.073-12138-C01

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност: 7 500 лв. от които 6 375 лв. европейско и 1 125 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.
Място на изпълнение на проекта: гр. София

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

В резултат на изпълнението на проекта „„Консулт Комерс Инженеринг – 99″ ЕООД, преодолян е недостига на средства за ликвидност, настъпил в резултат на кризата и е възстановено нормалното функциониране на дейността на фирмата, включително запазване на работните места на персонала.

—————— www.eufunds.bg ——————
Проект BG16RFOP002-2.073-12138-C01 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Консулт Комерс Инженеринг – 99″ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”